Ứng dụng thiết bị laser trong đo đạc dao động kết cấu công trình

.

TS. NGUYỄN VĂN HẬU

PGS. TS. BÙI TIẾN THÀNH

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Hiện nay trong công tác kiểm tra, kiểm định kết cấu công trình, công tác đo đạc dao động kết cấu dưới tác dụng của tải trọng động luôn là một trong những công việc cần thiết để đánh giá năng lực kết cấu công trình. Do các cảm biến điện tử theo các phương pháp hiện tại gắn trực tiếp lên kết cấu nên công tác đo đạc gặp nhiều khó khăn. Các khó khăn này xuất phát từ việc những cảm biến thường đặt tại vị trí khó tiếp cận như trên cao, có chướng ngại. Bề mặt gắn cảm biến khó gắn kết, đồng thời chi phí đo đạc thường tăng cao do phải bổ sung thêm đà giáo, thang và công tác đo đạc thường mất nhiều thời gian. Để giải quyết vấn đề này, giải pháp mới là sử dụng thiết bị đo laser để đo chuyển vị và gia tốc từ xa. Bài báo nghiên cứu ứng dụng của công nghệ đo laser để đo dao động trong kết cấu công trình. Nội dung của bài báo bao gồm phân tích nguyên lý làm việc, thí nghiệm ứng dụng giải pháp và đánh giá tính khả thi của giải pháp.

TỪ KHÓA: Dao động kết cấu, đo chuyển vị, đo dao động, thiết bị laser.

ABSTRACT: At present, in the work of structural inspection and diagnosis, vibration measurement under the effect of dynamic loadings is always one of the tasks required to assess bearing capacity of the structure. Because the electronic sensors in traditional methods are directly attached to the structure, the measurement is difficult. These difficulties arise from the fact that sensors are often located in high places, places having obstacles etc. The surfaces are sometimes difficult to stick the sensorand at the same time the cost of measurement is often higher due to the addition of scaffoldings, ladder and the measurement time is often time-consuming. To solve this problem, the new solution is to use a laser measuring device to measure remotely displacements and accelerations. This paper studies the application of laser measurement technology to measure vibration in structures. The content of the paper includes the analysis of the working principles, the application of the solution and the feasibility of the solution.

KEYWORDS: Structural vibration, deflection measurement, vibration measurement, laser vibrometer.

HAU_Page_1
HAU_Page_2
HAU_Page_3
HAU_Page_4
HAU_Page_5

 

 

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn