Nghiên cứu ứng xử chịu nén của cột ngắn thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và ống

.

TS. ĐỖ VĂN BÌNH

ThS. TẠ QUỐC VIỆT

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát ứng xử chịu nén của cấu kiện cột ngắn thép thành mỏng tiết diện tổ hợp từ thép tấm và thép ống tạo hình tiết diện vuông và tam giác chịu nén đều theo phương pháp lý thuyết và phương pháp phần tử hữu hạn (PTHH). Nghiên cứu có xét ảnh hưởng của liên kết hàn giữa thép ống và thép tấm, chiều dài cột và bề rộng tiết diện cột đến khả năng chịu lực của tiết diện. So sánh kết quả của hai phương pháp áp dụng trong nghiên cứu này khá xấp xỉ bằng nhau và đáng tin cậy.

TỪ KHÓA: Cột ngắn, chịu nén, thép thành mỏng, tiết diện tổ hợp, phần tử hữu hạn.

Abstract: Compressed behavior of thin-walled steel stub columns fabricated using steel plates and tubes to form square and triangular sections by theory method and finite element method, is considered in this paper. The welding, changes width sections and length of columns affect the ultimate capacity of the columns are also considered. Results of the research by two methods are approximate and reliable.

Keywords: Stub columns, compression, thin-walled steel, fabricated sections, finite element method.

VIET_Page_1
VIET_Page_2
VIET_Page_3
VIET_Page_4
VIET_Page_5
VIET_Page_6
VIET_Page_7
VIET_Page_8

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn