Nghiên cứu phương pháp đánh giá sơ bộ ổn định động nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản bằng chuyển vị cắt động

.

TS. NGUYễN HỒNG PHONG

ThS. PHẠM THỊ LOAN

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản yêu cầu rất khắt khe về nền đường, theo các tiêu chuẩn nền đường của đường sắt cao tốc dạng tấm bản của các nước. Thông thường, tổng biến dạng nền đường phải được khống chế nhỏ hơn 20mm, trong đó biến dạng khống chế cho phần chịu tác động của tải trọng động (phần mặt nền) là 5mm. Để đánh giá độ ổn định này, các phương pháp đánh giá ổn định lún thông thường khó có thể thực hiện được. Nghiên cứu đề xuất đánh giá sơ bộ ổn định của nền đường bằng phương pháp biến dạng cắt động để đánh giá. Kết quả cho thấy, phương pháp đánh giá sơ bộ này tương đối đơn giản có thể ứng dụng trong đánh giá sơ bộ ổn định động của nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản.

TỪ KHÓA: Ổn định động, mặt nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản, khống chế ổn định nền đường sắt cao tốc dạng tấm bản, biến dạng cắt, ngưỡng biến dạng cắt.

Abstract: The roadbed of ballastless high-speed railway has a trict requirement. According to the roadbed standards of blastless high-speed railway of countries, the total deformation of the roadbed is normally restricted to be smaller than 20mm. In which the restricted deformation for the part that is affected by the dynamic load (the roadbed surface area) is 5mm, to evaluate this stability, the common subsidence stability evaluation methods are difficult to implement. This research proposes to evaluate premilinarily the roadbed stability using dynamic shear deformation method, the result shows that this premilinary evaluation method is relatively simple and can applied in premilinarily evaluating the dynamic stability of blastless high-speed railway roadbed.

Keywords: Dynamic stability, blastless high-speed railway roadbed, control blastless high-speed railway roadbed stability, shear deformation, shear deformation threshold.

phong
phong2
phong3
phong4
phong5
phong6
phong7
phong8
phong9
phong10
phong11
phong12
phong13

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn