Nghiên cứu các tính năng của bê tông hạt nhỏ nhiều tro bay dùng làm mặt đường giao thông nông thôn thi công bằng công nghệ đầm lăn

.

PGS. TS. NGUYỄN THANH SANG

ThS. NCS. NGUYỄN TẤN KHOA

Trường Đại học Giao thông vận tải

TÓM TẮT: Sử dụng vật liệu địa phương và các phế thải công nghiệp làm cốt liệu trong bê tông là vấn đề đang được hết sức quan tâm hiện nay. Bài báo dùng phương pháp thực nghiệm nghiên cứu sử dụng cát đụn ven biển miền Trung, tro bay Vũng Áng, cát nghiền để chế tạo bê tông hạt nhỏ nhiều tro bay trong xây dựng đường giao thông bằng công nghệ đầm lăn. Các thử nghiệm được tiến hành trong phòng thí nghiệm và ngoài hiện trường để đánh giá các yêu cầu kỹ thuật đối với loại bê tông này. Kết quả cho thấy sản phẩm bê tông hạt nhỏ nhiều tro bay đầm lăn (RSC) trong nghiên cứu có cường độ chịu nén, cường độ ép chẻ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật đối với bê tông làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, loại bê tông này với độ hút nước thấp, khả năng chống thấm nước đạt cấp B16. Thấm thâm nhập ion clo rất thấp còn có thể đáp ứng yêu cầu đối với bê tông công trình thủy công và công trình đường có cốt thép trong môi trường xâm thực mạnh của ion clo.

TỪ KHÓA: Bê tông cát, bê tông đầm lăn, bê tông nhiều tro bay, đường giao thông nông thôn, thấm ion clo.

Abstract: Using local materials and industrial waste as aggregate in concrete is being interest issues of current. By experiment research methods, research use sandy coastal dunes, fly ash, sand, crushed sand, crushed stone to make high volume fly ash sand concrete in Road Constructionby roller compaction technology. The experiments was conducted in the laboratory and the field to assess the technical requirements of this concrete. The results showed that high volume fly ash sand concrete for roller compaction technology (RSC) in the study has compressive strength, splitting tensile strength satify the technical requirements for rural roadsconcrete. Beside, RSC withs low water absorption, water-resistant grade B16. The Cloride Penetrationis very low can satify the requirements for hydraulic concrete and reinforced concrete road in strong aggressive environments of chlorine ions.

Keywords: Sand concrete, roller compaction concrete, high volume fly ash concrete, rural road concrete, chloride ion penetration.

SANG_Page_1
SANG_Page_2
SANG_Page_3
SANG_Page_4
SANG_Page_5
SANG_Page_6
SANG_Page_7

Nguồn: www.tapchigiaothong.vn